De groode Jach an’n Niklausdach

 

Karl Arfmann, Langwedel

 

(vördrogen bi’n Schöddeldrieben an’n 6.12.1985)

 

 

 

 

Kurt, Heino, Alfred, Diederich,

 

de grübeln wi all lange nich

 

in’n Sommer öberno ganz dull

 

wie man in’n Hars woll drieben schull.

 

 

 

Schull man wi annerjohrs de Soken

 

Twee-dreemol’n lüttsche Driefjach moken?

 

Oder schull man mol expermenteern

 

Un mol wat anners utprobeern?

 

 

 

Wet ji wat“ säch Alfred „wart wi doot

 

Wi mookt blous eene Jach – ober groot!

 

Dän freut sik Maddin Rammelmann

 

Weil wi em blos eenmol nehmt ran“

 

 

 

Jowoll“ säch Heino „inverstoon!

 

Eenmal goot up Hos un Hohn

 

Al Frünnen schöt den bi uns sin

 

Von Osnabrück bit no Berlin!“

 

 

 

Man to“ säch Kurt „mi is dat rech,

 

mit veer Mann komt wi dormit trech

 

un ek kriech dorbi on ne Masse

 

in mine Hosen-Lotto-Kasse!“

 

 

 

Un Diederich, de lange Jung

 

De grien un säch mit flinke Tung:

 

Dän man veel Spoß un Horrido

 

Ek set mi af no Ofriko!”

 

 

 

De dree, de weern toersverdutzt

 

Dän häbt se sik de Neesen putzt

 

Und dach: was schall’t. Wi kriech’t woll trechte

 

Wi häbt jo ok noch use Knechte!

 

 

 

Dän häbt se plont un allens bedreeben

 

Un fix de veelen Korten schreeben

 

Un häbt us inload to de Jach

 

De groode, hüd an’n Niklausdach.

 

 

 

So häbt wi us deän dropen hüd,

 

de Driebers un de Jägerslüd

 

woll um Klock neegen ganz genau

 

in Lees bi Meyer-Lankenau.

 

 

 

De Wind wör gräsig, gor nich schön

 

Doch veele Autos kunn man seen

 

In de woll al de Lüd han seten:

 

De Driebers, Jägers, Majestäten!

 

 

 

Schorse ut Bassum, de weer dor,

 

De less Johr Majestät hier wor,

 

Ok Tänarzt Helmut weer indropen

 

De ok nich let veel Hosen lopen.

 

 

 

Vör 14 Johr har he bi’n Blosen

 

As Leester König 15 Hose!

 

Ok dor as Mehrfach-Majestät

 

Weer de Cord-Hilmer,Beverstedt.

 

 

 

Un ok noch manch een Jägersmann

 

De ek nich all benömen kann

 

Ut Weyh, ut Bassum, Bremen, Stuhr,

 

Ut Verden un Elsfleth nich nur

 

Ut Syk un ut Osnabrück

 

Een ok ut Ganderkees anrück!

 

 

 

Se all to Stell um neegen weern,

 

Jo, jo, no Lees komt alle geern,

 

besonners to ne groode Jach

 

wi hüd, an den Niklausdach!

 

 

 

Direkter Alfred, dat is klor,

 

de hät begrößt de groode Schor,

 

de Deckung socht har achtern Hus

 

vör scharpen Wind un Stormgebrus.

 

 

 

Dän geev dat 10-fach Hörnerklang

 

Un dän kom allens gau in Gang

 

Storm weih us inde Leester Marsch

 

Ditmok ganz ohne Snee und Harsch.

 

 

 

Un manch een dach ganz lies, nich lut:

 

Wi fallt hüt woll de Strecke ut

 

Dän no de Hosen-Lotto-Listen

 

Gävt Pessi- un ok Optimisten!

 

 

 

Bold gung dat erst Drieben los

 

Dor knall dat ok all ganz famos

 

Un wieter güngt dän krüz un quer

 

Woll mit de Leester Drieberweer.

 

 

 

Mit Heiner, Erich, Heinz un Hors

 

Dör Wischen, Grobens, Acker, Pors

 

Un Edmund, Dirk, Klaus vonne Kass

 

De funnen hüde jede Sass.

 

 

 

Un all kämpfn ganz enorm

 

Mit den Leem un mit den Storm

 

Ok Bassums beide Edeldrieber

 

Un ok de ole Verseschrieber.

 

 

 

De Sluck gäv jümmer wedder Mood

 

Ok gröne Bonschen smecken good

 

Up disse schöne groode Jach

 

De hüde weeran’n Niklausdach!

 

 

 

So güng dat bi den Storm ganz swör

 

Woll dör de Leester Marsch hendör

 

De Mannschaftswoge rullen glatt

 

De Dämme weern noch nich to natt

 

 

 

Blos Herbert mit sin Hosenwogen

 

Hät sine deepen Spöern togen

 

Für em gävt mit de Hosenkiss

 

Wi jümmers gor keen Hinderniss.

 

 

 

De Senior, us Heini Gloar

 

Wi eene Een mol wedder fohr

 

Mit 81 sone Soken

 

Dat schall em eener mol nomoken!

 

 

 

Un ok de annern, de chauffeern

 

Dearn jümmer ganz bess rumkutscheern

 

De Jägers, Driebers un de Hunnen

 

De all eern Spoß häbt funnen

 

Up disse groute Leester Jach

 

De hüde weer an’n Niklausdach!

 

 

 

To’n Middach gäv dat Brühe gau

 

In’n Sool bi Meyer-Lankenau

 

Den Sluck dorto, dat weer nich dumm

 

Den broch us Alfred sülbens rum.

 

 

 

Doch kum harn wi den Sluck hendol

 

Gäv Alfred all Upbruchsignol

 

Dän he woll noch, ganz ungebroken

 

Mit us noch 7 Drieben moken!

 

 

 

Doch as in’t Weer keek use Hors

 

Säch he: Wi kriegt’n natten Mors

 

Dän swatte Wulken kömen geschwind

 

Mit den scharpen West-Wind.

 

 

 

Un dän füng’t ok to pladdern an

 

Gewaltig, doch man wedder ran

 

Dän 50 Hosen, säch Heino slich

 

Nee, de reckt us hüde nich.

 

 

 

So güng’t dän bi den Regenschiet

 

No de Ochen hen, Karkweyer Siet,

 

de Jägers stunnen ganz enorm

 

jümmers Hos un Wind von vorn.

 

 

 

de Driebers ober, klitschenatt,

 

de kreegen allens up eer Gatt

 

un wer mol pinkeln mos bi Wind

 

de funn so gor nich sin Pint

 

weil in de natte Box ganz schwor

 

he bannig doch inschrumpelt weer.

 

 

 

Trotz Pin, Bedrängnis un Gefohr

 

All weern hüd kernig dor

 

All hebt sik bestens plogt

 

Keen een is dorbi verzogt.

 

 

 

So mutt dat sin up Hohn un Hos

 

Dän mokt das Jogen wirklich Spoß

 

Wi hüde up de natte Jach

 

De ok noch weer an’n Niklausdach.

 

 

 

So is vergon seit Klock neegen

 

Een schönen Jachdach, trotz dän Regen

 

Un as de Streck wor verblosen

 

Dor harn wi 100 un 4 Hosen.

 

 

 

Ok noch’n Konink un’n Erpel schwoar

 

Minsch, ji Jachtherrn, wat will ji mehr!

 

Un hüd das gröttste Driefjachglück

 

Dat har Beernd Hulsbarg mit neegen Stück.

 

 

 

De 9 hät he ungeniert

 

Mit een Konink noch uppoleert

 

Un ok bin Hosen-Lotto hier

 

Dor weer he König mit Pleseer

 

 

 

Un dorüm is he, wi wi weet

 

Hier hüde Duppel-Majestät

 

Up disse Leester Regenjach

 

De hüde weer an’n Niklausdach.

 

 

 

Wi sitt nu hier bin Schöddelschrieben

 

Un wüllt ok noch’n beten blieben

 

Wi häbt hier äten al wi dull

 

Den Buk, den häbt wi alle vull

 

 

 

Un up Moriechens schönen Knipp

 

Manch een woll mach een Sluck all kipp

 

De Majestät hier ok al snackte

 

Ok annere all hier een poor Takte

 

 

 

Wi häbt all manchet hört famos

 

Un ok all utbrocht Horridos

 

De Bürgermeister Fidel Krus

 

De ok mol wedder is bi us

 

Hät ok all, wat us jümmer freit

 

Ne Runn ünnert Volk utstreit.

 

 

 

Ek glöv, wi all sind tofrear

 

Mit Jach un Streck trotz Schietweer

 

Un ok de Jachtherrn häbt keen Pin

 

De künnt gewiss tofrear ok sin.

 

 

 

Tofrear is ok, dat nehm ek an

 

De Leester Maddin Rammelmann

 

De brukt nu nich mehr rumtogammeln

 

De kann vör Winachen all rammeln.

 

 

 

Un wenn’t dän giff ok nächstet Johr

 

In Lees ne groode Hosenschor

 

Dän set wi wedder us up Jach

 

Vilich sogor an’n Niklausdach.

 

 

 

Heinz Tödtmann