Traidler

Wail de Scheep fröier kein Motour haan, geevt dat keine annere Möichlichkait, de Scheep mit Muskelkraff "baachop" to tein. Un dat weer'ne richtige Knookenaabait, wail man dat Schipp geg'n de Ströimung tein moss. Ober doran kann man sein, wat de Lüer sek all gefall'n loot'n moss'n, blous um to oberleeb'n. Irgendwann löter is man denn op de Idee koom'n, dorfo Peer intosett'n, viilich ouk wail de Scheep jimmer grötter wurn.

Heinz Tödtmann