Cäpten Fritzi

Refr. Oh Cäpten, Cäpten Fritzi,
de schippert op ganz groote Meer,
bi Sünnschien, Mond und Donner,
bi Storm und Regenwehr.

1. Fritzi as Bubi, de kreeg all een Boot
von sienem Onkel, dat deh ehm ganz good.
Wie een Coptain op de Werser ganz stolt
he denn dat Stühr in de Hand faste holt.

2. Ach so ganz fooken, denn kenterte he.
Mudder Mariechen, den schriechte: „Oh nee,
Fritzi mu loot dat, du suppst sonst noch aff,
mookst mi noch grauer und bringst mi in’t Graff.
Refr. Oh Cäpten……..

3. Nu op de Ostsee, dor seielt he denn
ganz wiet no Denmark, no Norden so henn.
Plötzlich Gewitter, he sitt nu op Schiet.
Duster und Regen, de Küst noch ganz wiet.

4. „Schiete“! Flucht Fritzi. „Wo ik hier bloß sitt,
heff keenen Kompaß, de Angst mi nu fritt,
bloß eene Landkoort for Autos ik finn,
hett doch op See woll kenn richtigen Sinn.“
Refr. Oh Cäpten………

5. Kopp nu ganz boben, dat Seil ganz deep.
Hört he von Heben ne Stimme, de reep:
"Hier in de Priele, dor geiht dat an Land,
ganz ohne Seekoort, dat Stühr in de Hand!“

6. Fritzi, de hett nu ne ganz groote Yacht,
Anne as Smutje, de op ehm nu acht.
Seilt op de Meere von Süden no Nord
und woor retour mit Kompaß und Koort.
Refr. Oh Cäpten………

Heinz Tödtmann