De Schlacht am Biärkenbäom                                                     Ingrid Kröner

 

 

 

Et sat de olle Veteran

 am Hellwiäg op de Bank,

 kaik sick diän Owendhi-emmel an.

 De Bi-ecke, klor un blank,

 flaut gau värbe-i. De Biärkenbäom

 strohlde säo groin un lind,

 un se-ine Twe-ige waigeden

 ganz sacht im Owendwind.

 

 Twei kloine Wolken tröcken ran,

 grad vör dat gülne Lecht

 un sogen schwatt un duiste iut,

 dat me sick griusen möcht.

 Un schwatte Schatten follen niu

 äok van diäm Biärkenbäom

 un hüppten wacker hen un her ---

 Me-in Guott! Es düt en Dräom?:

 

 Do staoht Saldoten, Här, me-in Guott!

 Biu sind dai dohen kummen?

 Un op diäm annern Felle hiät

 en Heer Opstellung nummen.

 Noch staiht do still, en paar Schritt vör,

 die Fahne in de Hand,

 de Kürassier op se-inem Piärd

 un blicket üöwert Land.

 

 Dann stürmt hoi loss met willem Schroi,

 et folget op dat Heer.

 Wild roset äok dai annern ran,

 grad as en Dunnerwiär.

 Un unnen, op dat gülne Feld

 Kummt sai sick in de Moten.

 De aisten fallt, et folget op

 noch Tröppe van Saldoten.

 

Niu dowet do ne wille Schlacht.

 Et rückt noch Schweit un Däod.

 Un ke-ik, de Bi-ecke an diäm Hag,

 dai färwet sick all räot.

 Un dörstig ni-emmt de Ärde op

 dat frische, haite Blaut.

 Un Damp stiggt op van Mann un Piärd,

 dai do iähr Handwerk daut.

 

 Dat ganze Land, süss groin un bunt,

 es niu vam Blaute räot.

 Koin Si-eger, koin Verloiser do –

 Gewinner es de Däod.

 Un Frönd un Fe-ind li-ett do be-iein,

 terschunnen un terschlaon.

 De gräote Schlacht am Biärkenbäom

 hiät koiner üöwerstaohn.

 

 En Laikendauk, säo dicht un schwatt,

 fällt niu vam Hi-emmelstelt

 un deckt dat ganze Griusen tau,

 dai ganze schlechte Welt.

 

 

 

 

 

 

 

Heinz Tödtmann