De Katt bruukt ne Tablett'n

Din Katt is krank. De Dokter giff di'n poar Tablett'n un sech: mog'ns, um twolv un um sess eine. 

 

Ersmool nimms du din littsche Katt, nimms er vosichtich up’n Aam, so wi du dat mit’n litt Kind ouk doun dais. Un jetz lechs du den rechn Duum’n un den Mittlfinger an baide Siitn von dat Muul un drücks’n beetn, bit de Katt dat Muul openmookn dait. Jetz schuffs du de Tablettn rin un dat Muul kann wo tou.

 

Wail dat ne klappt hett, sammels du din Tablettn wo von Foutboddn up un hools de Katt achter‘t Soufo vo. Nu probeers du dat gaanse no eenmool.

 

Wail dat wo ne klappt hett, hols du de Katt ut de Sloopkoomer un smiss den angesabberte Tablett‘n wech.

 

Du nimms ne neie Tablett‘n ut de Verpackung , nimms din Katt nu’n beetn wat faster up’n Aam un holls er Pootn mit de link‘n Hand fass. Freiwillich dait se dat nich, du muss er all’n beetn Gewalt andoun. Also du mooks er mit Gewalt dat Muul up un schuffs er de Tablett‘n gaans rin sou wiit as du kanns. Jetz kann se er Muul wo toumookn und du tells bit tain.

 

Wail dat wo ne klappt hett, angels du de Tablett‘n ut dat Aquarium un din Katt vonne Gardroub.

 

Jetz is allmählich Tiit, dat din beetere Hälfte di help‘n dait. Nu gais du up de Knei un klemms din Katt twisch‘n din Knei in, sou dat se sik nich mehr beweeg‘n kann. Jetz holls du de Poot‘n fass wi’n Schruufstock. Wenn de Katt nu to knurrn anfangt, hör gor ne henn. Un nu kann din beetere Hälfte den Kopp richtich fasshoul‘n un er ein Liniool in’n Haals schuub‘n. Denn lechs du de Tablett‘n up dat Liniool un läss de Tablettn in er Muul runnerkullern. Dorno riffs du er soun beetn den Haals sou as wolls du seign:dat hess du gout mookt.

 

Wail dat wo ne klappt hett, plücks du de Katt ersmool ut’n Vorhang, nimms ne neie Tablett‘n un schriffs di up, dat du di’n neit Liniool köipn muss un de Vorhang wo heelmookt weern meit.

 

Jetz wickels du de Katt in ein grout Handouk, nimms di’n dickn Strouhaalm un dais de Tablett‘n up ein Enn rin. Jetz nimmt din beetere Hälfte de Katt in den Sweitkass‘n. Wenn nu blous no de Kopp rutkiikn dait, sticks du er’n Kuglschriiber in’n Haals un heebels er dat Muul up.Un jetz muss du flink ween, in richtign Moment muss du er de Tablett‘n in’t Muul puusn.

 

Wail dat wo ne klappt hett, drinks du ersmool’n Glas Wooter, dormit de strenge Gesmack wechgait un denn liss du no mool genau den Bipackzeetl dör, wail du jo weetn muss, ob Minschn disse Tabletten oberhaupt verdreegn dout. Jetz kanns du di ouk um din beetere Hälfte kümmern, verbinds er den Aam und wascht dat Blout mit Wooter un Seipn ut’n Teppich.

 

Denn hols du din Katt ersmool ut de Schüün von din Nachborn un nimms di – ouk wenn du allmählich in brass biss – ne neie Tablett‘n, poor sind jo noch dor. Jetz nimms du din Katt, sticks er in dat Schapp un mooks de Döör sou tou, dat se dor wo de Nackn is sou richtich inklemmt is un blous de Kopp noch rutkiikn dait. Nu less du di’n lang’n Leepl geebn – am best‘n sou een, wo man mit eetn dait – un heebels er dat Muul up. Jetz nimms du’n Gummiband un baus di’n Twilln un joochs er dormit de Tablett‘n so wiit in’t Muul dat du Angs hebbn muss dat se achtern wo rutkummt.

 

Wail dat ouk wo ne klappt hett, hols du Waaktüüch ut de Waakstea, hangs de Döör wo in un mooks koule Umsleech up din Gesich. Weer ouk gout, wenn du mool nokiikn dais , wann du de lesste Tetanus-Impfung kreegn hess. Din bloutbesprenkelt Hemd kanns nu ouk wechsmiiten un di’n neit ut de Sloopkoomer holn. Nu röpps du de Füürweer an, dormit sei de Katt ut’n Boum up de annern Strootnsiit holt. Un denn weert ouk gout, wenn du den Nachborn sechs, dat doa jo ton Glück nich veel passeert is, as he de Katt utwiikn wull un in sin eegn Tuun brackert is.

 

So, jetz nimms du du leste Tablett‘n ut de  Verpackung. Ouk wenn din Katt di allmählich vo dösich holt, binds du er all Pootn midde Wäschliin tousoom un dat gaanse tousoom an dat Bein von din Köökndisch. Nu nimms du di richtich dicke Hannschn, de du sons in Gorn bruuks un mooks dat Muul von de Katt mit’n Koufout open. Wenn du souwiit bis, dann rin mit de Tablett‘n un Stück Fleisch achterher. Un damit dat Gaanse ne wo rutkummt, am besten noch’n Liter Wooter.

 

Du kanns di dat allmählich denkn: wail dat wo ne klappt hett, less du di in’t Krankenhuus förn. Dor muss du gaans ruich ween, dormit de Dokter Finger un Aam nain un de leste Tablettn ut din Ouch puuln kann. Wenn he dormit ferich is, denk doran, wenn du wo in’n Huus bis, di’n nein Disch to bestelln. Un jetz schüss du am besten din Katt dout un koffs di’n Hund.

 

retuer

 

Heinz Tödtmann