Planter's Punch

Jeder kennt den SnacK: Suup'n mookt Spooß, mutt blous fix goon!  Dat dat umgekeert ouk gellt, glöivt man jo mais nich, bit man dat an eig'n Liiv beleeb'n dait. An ein'n schöin'n Sommerdach, wi sind jüss an aabait'n. sech einer, he weer in Urlaub ween in Mitt'lameriko. Ob dat denn schöin wees'n weer. Ja, dat weer schöin ween. Un wat he doa mookt haa. Jo, eigentlich nix, he haa jimmer an'n Wooter seet'n un beet'n wat drunk'n. Un wat dat denn ween weer. Jo, dat weer Planter's Punch un dat drünk man doa. Dat weer soun Cockteil ut witten Rum un he mein, dat smeck wi Zucker up'n Titt. Hier konn man dat jo nich kriig'n blous ferdich ut'n Budd'l un dat weer nix. Ober in Ritterhuud geiv dat ne Wirtschaff, doa möik de Wert dissen Cockteil süls. Doa konn'n wi jo mool henföern. Gesech, gedoon. No Fierobend eben tohuus anroup'n dat dat'n beet'n weern dö un af no Ritterhuud. Wi köim'n doa an un de erste Frooch weer, ob wi doa richtig'n Planter's Punch kriig'n konn'n. Jo, se de Wert un sou sind wi bleeb'n. Dat weer gegen Klock sess. Veel weer nich lous inne Wirtschaff un moss'n tougeeb'n, dat Tüüch weer wirklich gout. Un wi dat so is: drink'n snack'n, drink'n snack'n un denn dat Ganse wo von vorn.Irgenwann weer dat Klock Olb'n, de Wert se: Wann will ji denn no huus? Och nä, dat is hier doch sou schöin. Wi gesech, wi weer inne Twischentiit de einzigen Gess. Klock twolv se de Wert: Wenn ek jetz noch einen utgeev, goot je denn? Jo, wenn dat denn ween mutt...He köim mit'n rouen Krim Sekt, blous he konn nich weet'n wat he dormit doon haa. Planter's Punch verdrich sik woll mit Rum ober nich mit Sekt. Doa weer knapp eine Minut'n um, doa moss de erst up't Klou. Dat weer wiit wech un weer in Keller. De Wech dorhen weer fliist, boob'n, unnen un anne Siit'n. Fo den erst'n, de non Klou henwoll, weer de Wech tou wiit; he moss sik all uppe Trepp'n obergeeb'n. Un wi gesech, allns weer mit Fliis'n utlech. Uppe Trepp'n weer dat glatt wi uppe IIsboon, Un wenn man einen in Timp'n hett, hett man jo out nich meer soun fasst'n Stand. Dat Enn vom Leid weer, dat all doolslöigen un wail se ouk nich mehr torech'n Tiit up'n Pott köim'n hebbt se sik all doa wo se jüss weern obergeeb'n. Souveel tou Suup'n mookt Spooß, mutt blous fix goon! Ek glöivt de Taxischoföer, de us fo veel Geld von Ritterhuud no Wai brocht hett dach, sou wi de sik obergeeb'n hebbt, doa kann nix mehr in'n ween. Up jeden Fall ist dat ne Leer ween un ob du glöivst oder nich, all  weern an annern Dach uppe Aabait. Aarbait is nich sou gans dat richtige Woert, se weern doa. Ober dat ek tain Joa kein Rum rüük'n oder drink'n woll, kanns di woll denk'n.

 

retuer

Heinz Tödtmann