Sprüche

Stell di mo vo, dat geiv kein Platt un disse Spröik, wi aam weer de Welt!

 

 

 • A
 • Aal snackt ober min Suup'n, man keiner ober min Doss.
 • Aarm ween is keine Schann, wenn ein blous Geld nouch hedd.
 • Aarm un riik, de Dout mookt us gliik. 
 • Abait is kein Hoos, de loppt di nich wech.
 • Abait'n will ek woll, sä Jan, ober ek mach min'n Sweit nich meer rüük'n.
 • Achtern Huus woont ouk noch Lüer.
 • Afkoot'n un Woog'nröer, de möit gout smeert weern.
 • Aier in de Pann'n, dat giff woll Kouk'n ober keine Küük'n.
 • Alltoveel smeckt bitter, un wenn't ouk Honnich is.
 • Amout kickt den Fliidig'n woll in't Finster, man se kummt nich rin.
 • An'n goldnen Ang'lhook'n bitt jimmer wat an. 
 • Anstännige Lüer goot bi Hell'n no Huus. 
 • An't Geld schall'n nich rüük'n, wo dat met verdeint is.
 • As dat Doun is de Loun.
 • As de Back'n, so the Hack'n. 
 • As de Mann waart de Wuss bradd. 
 • B
 • Beeter Brout in de Kiip, as'n Feddern an'n Hout.
 • Beeter dat Kind slait non'n Vadder, as de Vadder no't Kind.
 • Beeter dat Kind slait non'n Vadder as non'n Noober. 
 • Beeter de Hand in Schiit op't Feld as in anner Lüer Büüd'l un Geld.
 • Beeter in de wiide Welt as in eng'n Buuk, sä de Jung, do leit he einen fleig'n.
 • Beeter is beeter, sä de Jung, un strai Zucker obern Sirup.
 • Beeter met 'n oul'n Woogen in de Haid, as met 'n neiet Schipp op Sei. 
 • Beeter met waame Hand as met koule Hand. 
 • Beeter natt von Reeg'n as natt von Sweit.
 • Beeter 'n lüttsch'n Herr as 'n groud'n Knech. 
 • Beeter 'n Luus in'n Pott, as goar kein Fleisch
 • Beeter tweimool meet'n as einmool vergeet'n.
 • Beeter wat as gor nix.
 • Beeter was as gor nix, sä de Foss, dor lick he an'n Höinerstaal.
 • Bi aalns is wat, un bi wat is noch wat. 
 • Bi Eet'n un Drink'n kann's oult weern.
 • Binn'n Muus op de Mettwuss, denn bitt se gewiss an.
 • Biss du ober'n Hund, kumms du ouk ober'n Steert.
 • Bitter in'n Mund is for't Haart gesund.
 • Brout slait den Hunger dout.
 • Buer bliff Buer un wenn he in Bottern bratt watt.
 • Buer bliff Buer, ouk wenn he bet Middach slöppt.
 • Buer weern is lichter as Buer bliib'n.
 • D
 • Dat beste Midd'l, ould to weern, is, nich to frou dout to bliib'n. 
 • Dat Dicke kost dat maiste Geld, dä de Buer, do geiv he den Knech den Ress ut de Kaffeekann'n.
 • Dat ein Unglück kann dat anner nich aftöib'n.
 • Dat erste Kind kummt metunner 'n beeten to Frou, ober dat kummt looter nich wo vo. 
 • Dat füer mutt binn't Dack bliib'n. 
 • Dat gait nich so as de Paster predicht. 
 • Dat gait no mool nich, sek wasch'n un nich natt weern. 
 • Dat Geld fo Teback un Beier lich jimmer boob'n in'n Büüd'l.
 • Dat Geld verslitt as Bottern inne Sünn
 • Dat Geweet'n is'n scharp Ding. 
 • Dat giff jümmer wat Neiet, ove nich fook'n wat Gouet.
 • Dat giff Luff, sä de Wulf, do haar de Jäger em ein Lock in den Pelz ballert.
 • Dat Glück, dat man soch, is nich jimmer dat Glück, dat man findt..
 • Dat hess gout droop'n, sä de Kerl, so haar den Hund in sin Holtbein beet'n.
 • Dat Houn in'n Pott is dat Enn von't Aier leig'n. 
 • Dat is beeter, met den Bäcker to eet'n as met den Afteiker.
 • Dat is de Mann de sek help'n kann.  
 • Dat is gout fo den Bäcker, dat de Backtroch nich snack'n kann.
 • Dat is gout fo Müüs, sä de Buer, dor brenn sin Huus af.
 • Dat is'n annert Kouern, sä de Möller, do beit he op'n Muuskööt'l.
 • Dat is'n slech Sidd'n op'n Weps'nneis.
 • Dat Joar hedd veele Dooch, man noch Meer Mooltiit'n.
 • Dat is nich blous, schiit dor man hen, dat mutt ouk stink'n
 • Dat is'n goud'n Buck, de tweimool stott.
 • Dat is'n slecht Perd, dat bi de Kripp sweit un bi de Abait fruss.
 • Dat is'n slecht Schoop, dat sin Wull nich dreeg'n kann
 • Dat is'n slech'n Sout, wo'n Wooter hendregen mut.
 • Dat is Schiit, wenn ein'n met Dreck hannelt.
 • Dat is to min Besten, sä de Jung, do sloich sin Vadder den Knüpp'l op sin Buck'l twai..
 • Dat is wi dat is, kanns nix an mook'n.
 • Dat kummt von'n lane Predig'n, sä de Paster, do haar he sin Box'b vullmookt. 
 • Dat Nöidichste toerst, sä de Buer, do slöich he sin Frou al morg'ns.
 • Dat Oller kummt as'n Deiv in de Nach.
 • Dat Perd dat den Hoober verdeint, krich em nich.
 • Dat wait buut'n jüss so dull als op'n Karkhoff. .
 • Dat well nich bottern, sä de Mooch.
 • Dat willt wi woll kriig'n, sä de Afkoot, do meen he dat Geld.
 • De aal Dooch fiert, froocht nich no'n Sonndach.
 • De ach is wi Keis, kanns drain wi du wull, de stinkt von all'n Siit'n.
 • De Abait stait er an wi de Kou dat Danz'n.
 • De Abait is fo de Dumm'n.
 • De Äx in'n Huus spoart den Timmermann, sä Schiller al.
 • De Anfang is swoar, sä de Deiv, dor klou he den Amboss.
 • De App'l faalt nich wiit von'n Plumboum.
 • De Appel wat nich eher bradd, as dat Oob'nrouer heit is. 
 • De beste Krankhait doch nix.
 • De betoolt, hedd nich nöidich to dank'n.
 • De Botter op'n Kopp hedd, mutt nich in de Sünn goon stoon.
 • De Buer sait sek ould un griis, man nich klouk un wiis.
 • De Dach fo Dach sin Abait dait, un jimmer op'n Post'n stait, un dait dat gout un dait dat gern, de draff sek ouk mool amüsier'n.
 • De dat Glück hedd, gait met de Bruut to Bedd.
 • De dat Krüüz in de Hand hedd, segent sek toers.
 • De dat nich in'n Kopp hedd, mutt dat in de Bein hebb'n.
 • De den Brei anröiert hedd, muu em ouk utleepeln.
 • De den Düüb'l to'n Fründ hedd, kann lich in de Höll koom'n.
 • De den Hund finn'n well, bruukt blous an'n Steert treck'n.
 • De Düüb'l schitt jimmer op den gröttsten Bult'n.
 • De dümmste Buer hedd de dicksten Ketuffeln.
 • De Dumm'n koomt beeter dör de Welt.
 • De eerlich dör de Welt well, mutt sek'n beeten tosteel'n, sä de Foss, do weer he in'n Höinerstaal.
 • De ein, de hedd'n Rittergout, de anner ritt'n Gitter ut.
 • De ein mookt dat B ett, de anner lech sek dor rin.
 • De ein slait den Noog'l in, de anner hangt dor sin Hout op
 • De ein staarvt, de anner aarvt. 
 • De erste Fout ut'n Bedd mookt dat Opstoon lich.
 • De Frou'ns er Abait is behenn, hedd voll'n Anfang, man kein Enn..
 • De Fuule lich sek dout, de Fliidige loppt sek dout.
 • De Gast is an'n Fisch, he bliff nich lang frisch.
 • De geern borcht, betoolt nich geern
 • De geern danzt, den is lich wat votofiideln..
 • De Giizknüpp'l kann nich lier'n, dat ein dat Luch bi em anstickt
 • De gout in't Holt rinröpt, krich Gout Antwurt.
 • De Höll is nich so heit, as de Poop'n er mookt. 
 • De Hörner hedd well ouk stöit'n.
 • De Hoon kann nich eher fleig'n, as bet he ut't Ai kummt..
 • De kein Geld hedd, mutt'n Dooler wesseln loot'n.
 • De klouke Maister kann von'n dumm'n ouk wat leern.
 • De kummt looter, de krich Wooter.
 • De lang hedd ledd lang hang'n, de noch länger hedd, ledd lang sleep'n.
 • De lang leevt, de wart ouk oult.
 • De langsoom föiert, kummt ouk in de Stadt.
 • De Leiv faalt jüss so op'n Rous'nbladd as op Kouschiit.
 • De Luss hedd to hanneln, de hedd ouk Luss to bedreeg'n. 
 • De met den Düüb'l speelt, mutt Füer in't Muul hebb'n.
 • De met den Kopp dör de Wand well, mutt sek nich wunnern, dat he'n Buul'n krich.
 • De Minsch wat jimmer to frou oult, man to loot klouk.
 • De mogens wat spoart, de oobens wat hedd.
 • de Mund giff, ober de Hand hollt. 
 • De nich kummt, klemmt sek nich den Mors.
 • De nich will diik'n, de mutt wiik'n.
 • De'n Ai unnern Steert hedd, hedd gout kookeln.
 • De'n Buern bedreeg'n well, mutt'n Buern metbring'n.
 • De nich in'n Wooter loppt, krich kein nadde Föit.
 • De sin Brout hedd, bruukt nich no Ameriko um Botter rais'n.
 • De sin Knook'n verhüürt, hedd sin Will'n verkoff.
 • De sin Oug'n nich opdait, mutt den Büüd'l opdoun. 
 • De Unglück hebb'n schall, faalt op'n Puck'l un brickt sek de Nees.
 • De veerte Fout mookt dat Perd ers Gout.
 • De wiiter spring'n well as de Stock reckt, de faalt in'n Groob'n.
 • Den Buck melk'n un in de Haid fisch'n bringt nix in.
 • Den Driist'n hört de halbe Welt.
 • Den einen mutt'n betool'n, de anner will Geld hebb'n.
 • Den ein'n giff Gott Bottern, den annern Schiit.
 • Den ein'n sin Dout, is den annern sin Brout.
 • Den ein'n sin Kalv is ouk jimmer grötter as den annern sin Kou.
 • Den Fuul'n goot de Fingers as'n dout Faak'n de Steert.
 • De'n grout'n Kopp hedd mutt 'n grout'n Hout hebb'n.
 • De'n Hund smiit'n well, find lich 'n Stein.
 • Den Stein, den ein nich dreeg'n kann, ledd ein leig'n. 
 • De Paster predicht nich tweimool.
 • De Poch is beetr toweech in'n Pog'npool, as op'n gold'n Stoul.
 • De Schouster hedd maist'ns de slechst'n Schou.
 • De sek for'n Hund utgiff, mutt Knook'n koun.
 • De sek morg'ns wat inbill'n dait, is den ganz'n Dach wat.
 • De sek sülls kiddelt, kann lachen, wanneer un wo lang he well. 
 • De stillst'n Katt'n hoolt dat Fleisch ut'n Pott.
 • De Sünn, de schiint, de Kutt de griint, de Stert de stait, ek glöiv dat gait.
 • De Tiit, de gout hengait, kann nich slech wokoom'n
 • De't mach, de machj't, un de't nich mach, de mach't denn woll nich möög'n.
 • De veel froocht, krich veel Antwurt.
 • De veel itt, de veel schitt.
 • De wat leert hedd, un behollt dat, de hedd wat Eigenet. 
 • De Wind wait woll'n Sandbaach tohoup, ober kein dick'n Moars
 • Dör Schoan wart'n klouk ober nich riik.
 • Dor bottert nich aalns wat in de Karn kummt. 
 • Dor flüch kein Vog'l so houch, he kummt doch wo an'n Grund.
 • Dor hebb ek sülls Schuld an, sä de Oss, do moss he sin Mess op'n Acker föiern.
 • Dor hört veel Hau to, aal de Oss'n dat Muul to stopp'n.
 • Dor is aalns wat bi, blous nich bi Afenzopp'n in'n Budd'l, dor feelt de Speck.
 • Dor is kein Amt so littjet, dat't nich ouk dribbelt.
 • Dor is Tiit to'n Leeb'n un Staab'n, denn is dor ouk Tiit to wat eet'n.
 • Dor hört meer to't Danz'n as'n Poar Schou.
 • Dor is naarms meer Striit as um ein leddich Kripp.
 • Dor kummt wat, röip Jan, do füll he ut de Luuk'n. 
 • Dor meit wi dör, sä de Deiv , dor kreip he dör't Höinerlock.
 • Dor wart oarich Dumme utsait, un dem Dumm'n loupt jimmer am best'n op.
 • Dou watt du wull, de Lüer snackt doch..
 • Doun leert, vekeer doun leert dubbelt.
 • Drai di nich um, de Plumpsack gait um.
 • Drei dumme mookt ein'n Klouk'n riik.
 • Dreimool is Breemer Rech.
 • Duun ween, gait wo wech, dumm ween, dat bliff.
 • E
 • Eet, wat goar is, sech wat woar is, drink, wat kloar is!
 • Eet'n, sloop'n, suup'n, langsoom goon un puup'n: Dat slait an!
 • Eet'n un drink'n hollt Liiv un Seel tohoup.
 • Ein Disch met drei Bein'n wackelt ni, ein met veer Bein'n jimmer.
 • Ein draff nich höier op'n Boum kladdern, as dor Telg'n sind.
 • Ein draff sin Vei nich blous fo de Ködels fouern. 
 • Ein fuul'n Appel stickt hunnert anner an.
 • Ein hout den Boum nich um, blous um Appels to plück'n.
 • Ein Katt faalt jimmer op veier Bein'n.
 • Ein Kerl mutt doun wat he doun mutt, ober sin Olsch sech em wat dat is.
 • Ein Krai hackt de annern kein Ouch ut.
 • Ein lütt beeten helpt'n annern lütt beeten.
 • Ein Mann oon Frou is as'n Schipp oon Stüer.
 • Ein Minsch de nich lach'n kann, gait in den Düüb'l sin Schadd'n. 
 • Ein Minsch leevt, de anner wart blous öller.  
 • Ein mutt dat von de Lebennig'n neem'n, von de Douen is nix to hool'n. 
 • Ein mutt de Lüer opsliit'n, as se sind.
 • Ein mutt den Boum böig'n, wenn he jung is.
 • Ein mujtt den Stein nich wiiter smiit'n, as'n em wohool'n kann.
 • Ein mutt sek bück'n, wenn ein eerlich dör de Welt will.
 • Ein mutt sek nich uttreck'n, eerÄn no't Bedd gait. 
 • Ein mutt sek no sin Bett streck'n.
 • Ein oule Zeech fritt gern mool'n gröint Blatt
 • Ein schall de Weich nich köip'n, eer dat Kind mookt is.
 • Ein Vadder kann beeter seeb'n Jungs fouern as seeb'n Jungs ein Vadder.
 • Ein waret so oult as'n Kou un leert doch jimmer noch dorto..
 • Ek bruuk kein Glas, ek bin an'n Budd'l grout wurn.
 • Ek hebb kein Buuk, dat sind Muskeln un Soom'nstränge.
 • Ek schoom mi, sä de Deern un hüll sek dat Hemd vo de Oug'n.
 • Ek will, ek kann, ek draff, ek mach, dat seich di man an jeden Dach.
 • F
 • Fett swommt jimmer boob'n.
 • Fleig'n un Frünn'n koomt in'n Sommer.
 • Fo Geld kanns den Düüb'l danz'n loot'n
 • Freeters weert nich boorn, se weerd mookt.
 • Frisch Brout un littjet Geld is riiv.
 • Frou ut de Duun'n un frou to Bedd, dat mookt gesund, riik , klouk un nedd.
 • G
 • Gait naarms so verückt to as op de Welt. 
 • Ganz ohne Moneten is dat Leeb'n böis bescheet'n.
 • Ganz vobi is't soch nich, dä de Jung, do smeit he no'n Hund un dröip den Schoolmester.
 • Geduld is'n gout Kruut, dat wasst man nich in jeden Hoff.
 • Geeg'n Koar Mess kanns nich gegenanstink'n.
 • Geld regiert de Welt un de Knüpp'l den Hund.
 • Giff Gott Kinner, den giff he ouk Box'n.
 • Glück hebbt de Gottlous'n, de achtern in de Karg'n sloopt. 
 • Glück un Nout, de goot er'n Gang as Ebbe un Flout. 
 • Gott giff us dat Kouern, blous Back'n möit wi sülls.  
 • Gott mookt gesund un de Dokter krich dat Geld.
 • Gout dat de Hüüs holl sind. 
 • Gout mook'n is beeter as veel mook'n.
 • H
 • Hairoot'n hedd'n schöint Gesich, man is'n düer Geschich.
 • Hebb'n is beeter as Kriig'n. 
 • Hedd aalns sin Gouet, , ouk dat Slechte.
 • Hedd de Buer Geld, hedd he de ganze Welt.
 • He hedd blous Grapp'n in'n Kopp.
 • Heit Iis'n un'n Mööl'nstein mutt'n leig'n loot'n.
 • Hess du Geld, biss du leiv, hess du nix, biss du'n Sleiv.
 • He weer Mooler un se haar ouk kein Geld
 • Hier sitt ek gout, sä de Muus, so seit se op'n Speck.
 • Houe Böim fangt veel Wind. 
 • Hungern leert lungern.
 • I
 • In de gröttste Fraid faalt jümmer 'n Kouern Peeper.
 • In fuul Wooter kann ein sek kein Hand rainwasch'n.
 • In'n Himme'l koom'n is nich einfach, sä de Buer, do weer he in'n Sout full'n.
 • In'n Köömbudd'l versuupt Meer Minsch'n as in't Wooter.
 • Is jimmer so, de Doss kummt bi'n Drink'n.
 • Is de Buuk vull, kann de Oars ouk houchdüütsch.
 • Is den Kööm in den Mann, is de Verstand in de Kann'n.
 • Is man'n Obergang, sä de Foss, do tröich de Jäger em dat Fell ober de Our'n.
 • Is man nich blous, schiit do man hen, dat mutt ouk stink'n.
 • J
 • Jedein Minsch hedd sine dumme Stünn.
 • Jedein schrabbt sin Pott ut.
 • Jedein Unglück find sin Brouer.
 • Jeder Vog'l find sin Neis schöin.
 • Je dkümmer de Kerl, je grötter dat Amt.
 • Je duller de Krai sek wascht, je swatter wat se.
 • Je duller ein in Schiit röiert, je duller stinkt dat.
 • Je höiger de Boum, je nöiger de Blitz.
 • Je höiger de Oop stich, je meer wiist he den Mors.
 • Je meer ein'n de Katt strookelt, je höiger hollt se den Steert.
 • K
 • Kaffee un Leiv sind heit am besten.
 • Kanns nix an mook'n, schiss in't Bett, schiss ouk in't Look'n. Schiss bitou, schiss oul in'n Schou.
 • Kein Boum faalt bi'n erst'n Slach.
 • Kinner met'n Will'n kriicht wat op de Bill'n.
 • Kinner un oule Lüer seigt de Woarhait.
 • Kleider mookt Lüer un Lump'n mookt Lüüs.
 • Klouke Höiner leicht ouk mool in de Neddeln.
 • Kookeln is nix, man Aier leig'n.
 • Kööksch un Katt weerd jimmer satt.
 • Koule Föit un'n koul'n Wind giff'n kruus'n Büüd'l un'n littsch'n Pint.
 • Krankhait kummt to Peer un gait to Fout. 
 • Kumm dör de Döör dör in'n Schokolood'nlood'n wo't Giff giff.
 • Kummt aalns as't koom'n mutt.
 • L
 • Lange Bein kost lange Box'n.
 • Leiber ein Duuv in'n Pott as drei op't Dack.
 • Leiber gout leeb'n as dat Geld no'n Dokter dreeg'n.
 • Leiber in Er'n aarm,. as riik in de Schann.
 • Leiber 'n fett Swiin in'n Staal as so'n Noober.
 • Leicht de Koart'n op'n Disch, sitt de Düüb'l midd'nmang
 • Lick'n kanns du mi, sä de Buer to den Bull'n, ober met de Höiern muss du mi ut de Box'n bliib'n.
 • Littsche Kinner un oule Lüer möit ern Will'n hebben. .
 • Loot dat dich ne Kou kost'n, wi hebbt jo kein.
 • Loot di man Tiit is ouk'n Walzer.
 • Loot di Tiit un eet Brout dorto, denn wars oult.
 • Loot'n Kou kost'n, sä de Buer, wi hebbt je kein.
 • Louse Hann'n dout nix as Schann'n.
 • Lütt un gau is beeter as grout un flau. 
 • M
 • Manch ein well Geld inkuul'n und hedd nix.
 • Man kennt den Vog'l an sin Feddern.
 • Man kickt den Minsch'n woll op'n Kroog'n, man nich in den Moog'n.
 • Man sütt woll lang den Aarm, ober nich lang den Darm.
 • Mann un Frou sind ein Liiv, man nich ein Moog'n.
 • Melk un Brout mookt de Back'n rout.
 • Mennichein hangt dat Geweet'n an de Wand. 
 • Met betool'n wat dat maiste Geld veroost.
 • Minetweeg'n kann de Buer de Göis gern in de Wisch driib'n, sä de Foss, ek mach kein Gras.
 • Mi is al lang to waarm, sä de Wulf, dor haarn se em den Steert afschoot'n. 
 • Morg'n is ouk noch'n Dach.
 • Mutt jo aalns sin Gesich hebb'n.
 • N
 • Narr'n sind ouk Minsch'n.
 • N'beet'n scheiv hedd Gott leiv.
 • N'beet'n Schiit schüert den Moog'n.
 • N' Bruut sooch'n sek in'n Staal un nich op'n Baal.
 • Neem di nix vo, denn slait di nix feel.
 • N'fröilich Haart is beeter as'n Schapp vullmit Puulketuffeln.
 • N'leddich Fatt mookt de Snuut'n nich satt.
 • N' Glas Wiin is beeter as ne Hand vull Schounoog'ls.
 • N'goud'n Fuermann spoort de Piitsch'n.
 • N' gout'n Hoon watt nich fett.
 • N' Gout Swiin fritt aals. 
 • N' handvull Hann'l is metunner beeter as'n Woog'n vull Abait
 • N' oul'n Stubb'n ledd sek nich verplant'n.
 • N' Sack vull Seeg'n is ouk swoar to dreeg'n. 
 • N' Slööd'l de bruukt wat, is jümmer blank.
 • No'n Heeger kummt'n Feeger.
 • No'n Reeg'n lech sek de Wind.
 • N' Schuuvkoar vull Glück helpt beeter as'n Woog'n vull Verstand..
 • N' smachtige Luus bitt schaarp.
 • No'n Still'n Freidach kummt ouk Oustern.  
 • Nu aal tohoup, sä de Einspänner.
 • O
 • Oob'ndrout bringt Wooter in'n Sout.
 • Oob'nds as de Uul'n un morg'ns as de Fuul'n.
 • Ool un Stuut'n giff smerige Snuut'n.
 • Oon Füer kanns kein Pannkouk'n back'n.
 • Op de Welt un von de Welt dat kost Geld
 • Op'n holten Amboss kann'n kein Iis'n smearn.
 • Op'n Kaarkhoff sind de maist'n Löög'n to finn'n..
 • Op'n vull'n Buuk stait'n lustig'n Kopp.
 • Op sek houl'n kost kein Geld.
 • Oss'n un duune Lüer mutt'n ut'n Wech goon.
 • Ouk dat beste Perd hedd sin Nuck'n.
 • Ouk de swattste Kou giff witte Melk.
 • Ouk Hoos'n treckt den Hund an'n Boart, wenn he dout is.
 • Ouk'n klouk'n Hoon fritt de Foss op.
 • Ouk'n Wulf socht fo Frou un Kinner.
 • P
 • Pack slait sek, Pack verdrich sek.
 • R
 • Rindvei watt noch jümmer grout schreeb'n.
 • Rootslach for't Leb'n: Eet wat goar is, drink wat kloar is, nai wat doar is!
 • S
 • Snack'n künnt wi aal, man doun is dat Ding
 • So is dat inne Welt, de ein hedd den Büüd'l, de anner dat Geld.
 • So kummt Gott's Wurt in Swung, sä de Düüb'l, do smeit he de Bibel ober'n Tuun.
 • So lang dat Doutbliib'n Moud is, is ein sek sin Dach nich sicher. 
 • So lang as de Orgel noch gait, is de Karg'n nich ut. 
 • Solt'n Sei un'n beet'n Wind, bringt kloar'n Kopp, wenn de Breeg'n spinnt.
 • Sonndoochs hinkt kein Jung. 
 • Spoar in de Nout, denn hess du Tiit dorto.
 • Starb'n un Hairoot'n gait nich no'n Öller. 
 • Strenge Herrn regiert nich lang. 
 • Stripp, strapp, strull, is de Ammel noch nich vull?
 • Stöön'n is de halbe Abait.
 • Sülls eet'n mookt fett..
 • Suup di duun un freet di dick un houl din Muul von Politik.
 • Swore Oar'n un vulle Köpp duukt sek. 
 • T
 • To danz'n is ne Kleinichkait, wenn man den Takt verstait.
 • To'n Frei'n is  noch nüms to loot koom'n.
 • To'n hart'n Boart hört 'n scharp Mess.
 • Treck di sülls bi de Nees, denn faals nich um. 
 • Twei Wiiber un'n Gous mookt'n Maark.
 • Twüschen twolv un ein sind de Düüb'ls op de Bein.
 • U
 • Umsüss is de Dout, blous de kost dat Leeb'n.
 • Ut'n Swiinsouer kann'n kein siid'n Geldbüd'l mook'n.
 • V
 • Veel suup'n mookt de Nees dick un den Büüd'l dünn.
 • Veel Swiin mookt den Drank dünn.
 • Vejooch di nich, sä de Foss, do kreich he den Hoon bi de Keel.
 • Vo de Hochtiit un no de Hochtiit sind tweierlai.
 • Von alltoveel Grapp'n koomt fook'n Klapp'n.
 • Vondooch doon is morg'n vedeint.
 • Vondooch koomt wi mool von't Wooter drink'n af.
 • Von riike Lüer kanns dat Spoar'n leern. 
 • Von'n Oss kann ein'n nich meer verlang'n as'n gout Stück Fleisch.
 • Von'n Oss'n kann'n kein Melk verlang'n.
 • W
 • Wat beeter is as'n Luus, dat neem met no Huus.
 • Wat dat Ouch nich sütt, quält nich dat Haart. 
 • Wat de Düüb'l nich lees'n kann, dat slait he ober. 
 • Wat de leibe Gott natt mookt, mookt he ouk wo dröich.
 • Wat de Mudder bet an't Haart gait, gait den Vadder nich mool bet an't Knei. 
 • Wat den Buer nich kennt, dat fritt he nich.
 • Wat den ein'n siin Uul is den annern siin Nachtigall.
 • Wat de Oul'n singt in de Koot, singt de Kinner op de Stroot. 
 • Wat gout is fo de Küll, is ouk gout fo de Hitz. 
 • Wat jung is dat speelt, wat oult is dat nöölt.
 • Wat mutt dat mutt.
 • Wat nich klaut is, is nich wech. 
 • Wat schall'n met'b Wiinachtsboum, wenn dor nix an is.
 • Wat schass mook'n, schisst in't Bedd, schisst ouk in't Look'n, schisst betou, schisst ouk in'n Schou.
 • Wat sek veel röicht, dat wasst nich an.
 • Wat sind wi niitlich, wen wi jung sind, sä de Jung to de Farg'n.
 • Wat'n sülls itt, smeckt jimmer an'n best'n.
 • Wat schall dat sleche Leeb'n.
 • Wenn dat den Buern an'n Büüd'l gait, is he kiddelich. 
 • Wenn dat Glück dat well, kalvt de Oss.
 • Wenn dat Glück in't Morslock rin well, denn helpt kein Dichkniip'n.
 • Wenn dat Kind versoop'n is, wart de sout dichmookt. 
 • Wenn dat umsüss is, smeckt dat am best'n.
 • Wenn de Boum grout, is de Planter dout. 
 • Wenn de Buck stottert, denn lüch he.
 • Wenn de Buer nich mutt, denn röicht he nich Hand un Fout.
 • Wenn de Dach is vergoon, haarn de Fuul'n ouk gern wat doon.
 • Wenn de Dann'n gröin sind, smeckt de Sluck am best'n.
 • Wenn de Dumm'n to Maark koomt, hebbtr de Klouk'n Geld.
 • Wenn de Düüb'l op Rais gait, ledd he sin Peerfout tohuus.
 • Wenn de Fisch dout is, helpt dat Wooter nix.
 • Wenn de Hund nich scheet'n haar, haar he den Hoos'n kreeg'n.
 • Wenn de Hund satt is, ledd he sin Knurr'n.
 • Wenn de Katt sek putzt, giff dat Besöik.
 • Wenn de Kou den Steert verlor'n hedd, maakt se ers, wo he gout fo weer.
 • Wenn de Kou satt is, lech se sek dool.
 • Wenn de Kripp leddich is, biit sek de Peer.
 • Wenn de Minsch nich so dumm weer, seech dat in de welt ouk 'n beet'n anners ut.
 • Wenn de Muus satt is, smeckt dat Meel bitter.
 • Wenn de Piip stait, is de Verstand in Moars.
 • Wenn de Pott leddich is, hedd de Mund Fieroob'nd.
 • Wenn de Sünn vonn Himmel faalt, sitt wi aal in Düüstern. 
 • Wenn de Swiin'n satt sind, stöit se den Troch um.
 • Wenn de Teller leddich is, gifft morg'n schöint Wear.
 • Wenn de Tiit dor is, helpt kein Dokter un Afteker.
 • Wenn de Wind nich wait, stait de Mööl'n still. 
 • Wenn de Wind wait, bruust de Böim.
 • Wenn de Wind wait, mutt ouk moolt wern.
 • Wenn du nich weis wo du henwull, muss di nich wunnern wo du ankumms.
 • Wenn ein dat kriig'n dait, denn krich he dat ers in'n Kopp
 • Wenn ein doun dait, wat he dait, denn kann he nich meer doun, as he dait.
 • Wenn ein Düüb'l wech is, stait al de anner vo de Döör.
 • Wenn ein de Rock nich passt, tütt em nich an.
 • Wenn ein'n Schoop scheer'n well, denn draff em nich dat Fell ober de Oor'n tein.
 • Wenn ein'n von'n Düüb'l snackt, is he nich wiit.
 • Wenn ein Unglück kummt, hollt noch'n ganz'n Woog'n vo de Döör.
 • 'Wenn Frounslüer sek droopt, möit se sek bekiik'n, un Hunn'n möit sek berüuk'n.
 • Wenn Göis Wooter seit, willt se suup'n.
 • Wenn Goot dat well, brennt 'n Bess'nsteel. 
 • Wenn jede Kuug'l dröppt, wer mach denn Seldoot ween, sä de Deern, do leich se bi'n Knech.
 • Wenn'n Buer op Jach gait, schütt he sek dat Dack von't Huus.
 • Wenn'n drei Buern unner ein'n Hout hebb'n wull, mutt'n twei douthau'n.
 • Wenn'n houch stichs, kanns deiv faal'n.
 • Wenn'n von Düüb'l snackt, denn is he nich wiit.
 • Wenn oule Böim umplant wert, goot se dout. 
 • Wenn sek Bloos'n op'n Wooter bild, reegn't dat den ganzen Dach.
 • Wenn'n Pisspott to'n Broanpott kummt, denn stinkt dat.
 • Wenn'n sülls nich hang'n well, mutt woll de Hund de Wuss klaut hebb'n. 
 • Wenn't den Es'l gout gait, denn gait he op't Iis to danz'n.
 • Wenn't Glück reeg'nt, sind min Pött umstülpt.
 • Wenn't donnert, mutt't ouk blitzt hebb'n.
 • Wenn't Moud wat, ritt de Paster op'n Oss no de Kark'n.. 
 • Wenn't Unglück ween schall, sä de Frou, den kanns di den Duum'n in de Neel afbreek'n.
 • Wenn us Katt ne Kou weer, denn haarn wi veel meer Melk.
 • Wenn ut Kouschiit Bottern wat, dat doch nix.
 • Wer dat nich in'n Kopp hedd, de hedd dat inne Bein'n.
 • Wer dat letzte ut de Kann'n lick'n well, den faalt de Deck'l op de Nees..
 • Wer den Moars utleint, mutt dör de Ripp'n schiit'n.
 • Wer gout smeart, de gout föiert.
 • Wer lich glöivt,, wat lich bedroog'n.
 • Wer Muskant'n hebb'n well, de mutt se ouk betool'n.
 • Wer nich kummt, klemmt sek den Mors nich in de Döörn
 • Wer sek an't Füer den Mors verbrennt, de mutt op Bloos'n sitt'n.
 • Wer sek nich vullstuub'n loot'n will, mutt ut de Mööln rutbliib'n.
 • Wer sek sülls to'n Pannkouk'n moolt, wat dorfo opeet'n..
 • Wer sülls nich doch, trout ouk de annern nich. 
 • Wi künnt schimp'n so veel wi willt, ännern künnt wi dat Wear nich.
 • Woar di vo de Katt, de vorn lickt un achtern klait.
 • Woar di vor'n Blitz, de Donner dait di nix.
 • Wo Aarmout rinkrippt, krippt de Leiv rut.
 • Wo de ein met wusch'n is, is de anner met afdröicht.  
 • Wo de Fuul'n feecht, dor lacht de Eck'n.
 • Wo de Lüer hebbt Striit, woont de Afkoot nich wiit.
 • Wo de Sünn henkummt, bruukt de Dokter nich hen.
 • Wo de Sunn is, bruukt man den Moond nich. 
 • Wo ein Will, dor is ouk ein Gebüsch.
 • Wo Geld is, is de düüb'l einmool, wo nix is, is he tweimool.
 • Wo wat is,dor kummt wat bi.
 • Wo Wooter ween is, kummt wat wo. 
 • Wull du weet'n, wat'n Dooler wert is, denn lein di ein.

 

Heinz Tödtmann